ПРЕТРАГА

 

 

 

  

                                                                                                                                                           

              

    

     

  

 

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

   Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

     Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом.

    Теже повреде обавеза ученика јесу:

  1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
  2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
  3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
  4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
  5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
  6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
  7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
  8. неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

       Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

Legetøj og BørnetøjTurtle